Ekonomi

Makinecilerin gözü 120 milyar dolarlık kiralama pazarında

Ferit Barış PARLAK

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İma­latçıları Birliği (İM­DER), pazar büyüklüğü 120 milyar dolara ulaşan küresel makine ve ekipman kiralama sektöründe aktif oyuncu ol­maya hazırlanıyor. 120 milyar dolara ulaşan küresel makine ve ekipman kiralama pazarı­nın gelecek 3 yıl içinde yüzde 50 büyüyerek, 2027 yılına ka­dar 179,6 milyar dolar büyük­lüğe ulaşacağı öngörülüyor. İMDER, büyüyen bu pazarda­ki payını artırmak amacıyla, dünya çapında kiralamayı teş­vik etmek için 2003 yılında ku­rulan ekipman kiralama der­neklerinden oluşan bir ağ ku­ruluşu olan Küresel Kiralama Birliği (Global Rental Alliance – GRA) üyesi oldu.

İMDER’e gö­re, GRA’ya üyelik iş makineleri sektörünün küresel makine ve ekipman kiralama pazarında rekabet edebilirliğini artıracak. Bu üyelik ayrıca iş makineleri sektörünün inovasyon kapasi­tesini artıracak ve yerli üreti­ciler küresel piyasalarda daha güçlü olacak. Kiralama konu­sunda çok sayıda çalışması bu­lunan ve Avusturalya, Brezilya, Kanada, Hindistan, İngiltere, Japonya, Yeni Zelanda ve Av­rupa Birliği’nin (AB) üye oldu­ğu bu önemli birliğe, Türkiye’yi temsilen İMDER kabul edildi.

2021 yılından itibaren Avru­pa Kiralama Derneği (Europe­an Rental Association- ERA) başkanlığında dünya çapında kiralama faaliyetleri gösteren GRA’nın, uluslararası konula­rın ele alınması, tanıtım, pa­zarlama, dijitalleşme ve eğitim gibi konularda ülkemize katkı yapması bekleniyor.

Küresel ölçekte rekabet gücünü artıracak

İMDER ve İSDER Genel Sekreteri Oğuz Yusuf Yiğit, GRA üyeliğinin Türkiye maki­ne sektörü için önemli bir adım olduğunu ve büyük avantaj­lar sağlayacağını söyleyerek, “Türkiye makine sektörü, di­namik yapısı ve sürekli gelişen teknoloji altyapısıyla dünya pazarlarında önemli bir oyun­cu. GRA üyeliğimiz de maki­ne sektörümüzün, uluslarara­sı arenada daha da görünür ol­masını, küresel ölçekte rekabet gücümüzün artmasını sağlaya­caktır. Üyelikle birlikte kazan­dığımız küresel bilgi paylaşımı, en iyi uygulamaların ülkemize taşınmasını mümkün kılacak ve sektördeki teknolojik geliş­melerin hızla benimsenmesi­ne yol açacaktır” dedi.

Yiğit, “GRA üyeliğimizle bir­likte kiralama sektöründe fa­aliyet gösteren firmalarımız, küresel gelişmeleri yakından takip edebilecek, yenilikçi çö­zümler geliştirme konusunda önemli adımlar atabilecekler. Dünyada bazı ülkelerde çok ile­ri seviyelere gelmiş kiralama sektörü örneklerini ülkemizle paylaşacağımız gibi yerli üre­ticilerimizin küresel kiralama şirketlerinin makine parkın­da ürünlerini sergilemesine olanak sağlayacaktır. Böylece, Türkiye makine sektörü ulus­lararası işbirlikleriyle büyüye­bilecek ve gelişebilecek. Sek­törümüzün küreselleşme yol­culuğunda attığımız bu önemli adım, makine sektörümüzün uluslararası standartlarda re­kabet edebilirliğini artıracak” diye konuştu.

Pazar büyüklüğü 120 milyar dolara ulaştı

Makine ve ekipman kirala­ma sektörü pazarı hakkında da bilgi veren Yiğit, “Pazar bü­yüklüğü dünya genelinde yak­laşık 120 milyar dolara ulaşan ve gelecek 3 yıl içinde yüzde 50 büyüyeceği tahmin edilen makine ve ekipman kiralama (MEK) pazarının, 2027 yılına kadar 179,6 milyar dolar bü­yüklüğe ulaşacağı öngörülü­yor” dedi.

İMDER ve İSDER olarak uzun yıllardır kiralamayla ilgi­li önemli işler yapıldığını belir­ten Yiğit, İMDER, İstif Maki­naları Distribütörleri ve İma­latçıları Derneği (İSDER), Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) ve Türkiye Makina Fe­derasyonu (MAKFED) iş birli­ğiyle “Makine ve Ekipman Ki­ralama Pazar Analizi Raporu” hazırlandığını da dile getirdi.

Yiğit, “Kiralama sektörü pa­zarının potansiyelini, sektör­deki girişim sayısını tespit et­mek; bu girişimlerin istihda­mını, cirosunu ve kiralama parkı büyüklüğünü ortaya koy­mak amacıyla hazırlanan bu rapor, Türkiye’de kiralama sektörüne özgü; detaylı sektö­rel görüşme, inceleme ve ana­lizler içeren ilk çalışmalar­dan biri olma özelliğini taşı­yor.

2022 yılı rakamlarına göre, toplam 6 milyar dolarlık ciro­su ve yaklaşık 1 milyon 400 bin kişiye yarattığı istihdamla öne çıkan Türkiye iş, inşaat ve istif makineleri sektörü, kiralama sektöründeki büyüyen pazar­da yeni fırsatları yakalamayı, AB yeşil dönüşüm hedeflerine uygun yol haritası ve yeni tek­nolojilerle küresel rekabete ayak uydurarak, dünya pazarı­nı güçlendirmeyi hedefliyor.”

2021 yılı itibarıyla küresel iş ve endüstriyel makine-ekip­man pazarında, Kuzey Ameri­ka’nın (ABD ve Kanada) yüzde 38 pay ile ilk sırada yer aldığı­nı ifade eden Yiğit, şunları kay­detti: “Kuzey Amerika’yı yüzde 28 ile Avrupa, yüzde 26 ile As­ya Pasifik, yüzde 6 ile Ortado­ğu ve Afrika ve yüzde 3 ile La­tin Amerika takip ediyor. As­ya-Pasifik bölgesi, en yüksek büyüme hızıyla yakın gelecek­te pazarın liderliğini ele alabi­lecek bölge olarak görülüyor. Türkiye, Avrupa bölgesi kap­samında ele alınırken, Avru­pa iş ve endüstriyel makine-e­kipman kiralama piyasası, 29,7 milyar dolar ile Kuzey Ame­rika’dan sonra pazar payı açı­sından ikinci sırada yer alıyor. Türkiye, makine ve ekipman kiralama pazarında rakip ülke­lere kıyasla büyük bir potansi­yel barındırıyor.”

En büyük 5 pazarı domine ediyor

“Makine ve Ekipman Kira­lama Pazar Analizi Raporu”, MEK pazarının genel yapısı ilişkin unsurlar, MEK pazarı­nın temel göstergeleri, maki­ne-ekipman kiralama pazarı­na etki eden dinamikler, maki­ne-ekipman kiralama pazar analizinden stratejilere geçiş ve değerlendirme olmak üzere altı bölümden oluşuyor.

Tür­kiye’de makine-ekipman ki­ralama pazarının görece yeni bir iş sahası niteliğinde oldu­ğunun altı çizilirken, MEK pa­zarının, ilerleyen dönemler­de büyümesine devam etmesi öngörülüyor. Dünya MEK pa­zar büyüklüğünün, 2021 yı­lı itibarıyla 117,9 milyar dolara eriştiği belirtilen rapora göre, kiralık filosuna her geçen gün eklenen son teknoloji maki­ne-ekipmanların yanı sıra in­şaat, bayındırlık ve altyapı gibi alanlardaki sürekli gelişmele­rin kiralama hizmetlerine olan talebi artırması doğrultusun­da; pazar büyüklüğünün 2027 yılına kadar 179,6 milyar dola­ra ulaşacağı tahmin ediliyor.

Dünya makine-ekipman kira­lama pazarının, pazarın çoğun­luğunu oluşturan ilk beş hizmet sağlayıcısı tarafından kontrol edildiği belirtilen rapora göre, ERA’nın resmi dergisi Interna­tional Rental News’in (IRN), Haziran 2022’de yayınlanan IRN100 anketi; kiralama paza­rındaki şirketlerden ilk 100’de yer alanların toplam gelirleri­nin,2020 yılındaki salgın sebe­biyle yüzde 6,4 düşerken, 2021 yılında ise yüzde 15 artışla 56,9 milyar dolara yükseldiğini or­taya koydu.

Çin’in büyümesi dikkat çekici

Avrupa ve Kuzey Ameri­ka’daki kiralama şirketleri, sektörün yüzde 80’inden faz­lasını temsil ediyor. Çin’deki kiralama piyasasının dikkat çekici bir büyüme gösterdiği, en çok büyüme gösteren ilk 5 şirketten, üçünün Çin şirketi olduğu da ortaya çıkan sonuç­lardan biri. Dünya pazarın­daki ilk 5 şirketin, tek başına yaklaşık 20 milyar Euro gelir elde ettiği tahmin edilirken,

bu şirketlerin küresel pazarın neredeyse yüzde 20’sine teka­bül eden bir büyüklüğe sahip olduğu görülüyor. Asya-Pasi­fik bölgesi, en yüksek büyüme hızıyla yakın gelecekte pazarın liderliğini ele alabilecek bölge olarak görülüyor. 2021 yılı iti­barıyla, dünya iş ve endüstri­yel makine-ekipman kiralama pazarında en büyük pay yüzde 50,1 ile (52,3 milyar dolar) haf­riyat ve kazı-makine ekipma­nına aitken, yol yapımı ve be­ton makine-ekipmanının pa­yı yüzde 23,9 (25 milyar dolar), malzeme elleçleme makine-e­kipmanının payı yüzde 19,8 (20,6 milyar dolar) ve diğeri yüzde 6,2 (6,48 milyar dolar) ol­du. Küresel personel yükselti­ci platform kiralama pazarının büyüklüğünün ise aynı yıl iti­bariyle yaklaşık 19,2 milyar do­lara yükseldiği tahmin ediliyor.

İş ve inşaat makinelerin İş ve inşaat makinelerin­de kiralamanın 2023 yılında 500 milyon doları aştığı tah­min ediliyor.

Türkiye iş ve inşa­at makine ekipmanı kiralama pazarı büyüklüğünün 2021 yı­lı itibarıyla 443,7 milyon euro olurken, makine sayısı da ge­ometrik artış gösteriyor.

2020 yılında kiralamaya giden ma­kine-ekipman sayısı 2019 yı­lına göre yüzde 70.1 artış gös­terirken bu oran 2021 yılında 2020yılına göre yüzde 75.9 oldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort